top of page

UNİBİKE ÜYELİK ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

UniBike;

Ticari Unvanı: UniBike Bilgi Teknolojileri ve Bisiklet Paylaşım Sistemleri A.Ş.

Adresi: Bulgurlu Mah. Kanyon Cad. Malatya Teknokent A 89/201 Battalgazi Malatya, Türkiye

Telefon: +90 212 306 32 37

Mersis No: 0892039297000001

E-Posta Adresi: info@unibike.com.tr

bundan böyle “UniBike” olarak anılacaktır.

 

ÜYE

Adı – soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

Bu sözleşme; yukarıda bilgileri verilen UniBike Bilgi Teknolojileri ve Bisiklet Paylaşım Sistemleri A.Ş. (bundan böyle UniBike olarak anılacaktır) ile aşağıda beyan ettiği adreste yerleşik (bundan böyle kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

MADDE 2- AMAÇ

İşbu sözleşmenin amacı; UniBike’ın sunmuş olduğu akıllı bisiklet kiralama sisteminden, üyelerin yararlandırılması ve bu konuda doğabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi koşullarının belirlenmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

MADDE 3- ÜYE’NİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
 

ÜYE, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ÜYE tarafından UniBike Mobil uygulaması içinde kabulü ile kurulmasından önce Mobil Uygulamanın ilgili kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

 1. UniBike’ın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

 2. Bisikletlerin kullanılmaya başlaması sırasındaki kiralama işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

 3. UniBike’ın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon:  444 04 86, www.ito.org.tr).

 4. UniBike tarafından uygulanan ÜYE bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ÜYE’ye elektronik iletişim kuralları ile ÜYE’nin bu hususlarda UniBike’a verdiği izinler, ÜYE’ninkanuni hakları, UniBike’ın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

 5. Sözleşme konusu bisikletler için UniBike tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile bisikletlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam kiralama bedeli (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ÜYE’nin UniBike’a ödeyeceği toplam bedel),

 6. ÜYE’nin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ÜYE’nin cayma hakkını kaybedeceği,

 7. Cayma hakkının kullanmak istenildiği durumlarda, cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından türü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde UniBike’ın ÜYE’nin cayma talebinin kabul edilmeyebileceği,

 8. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ne şekilde alınan ödemenin iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

 9. Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ÜYE tarafından UniBike Mobil Uygulama üzerinde onaylanarak kurulduktan sonra ÜYE’ye elektronik posta ile gönderildiğinden ÜYE tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, UniBike’ın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

 10. Uyuşmazlık hallerinde ÜYE’nin UniBike’a şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

 

MADDE 4 - ÜYE KAYDI

Bu sözleşme, ÜYE'nin UniBike mobil uygulaması üzerinden üyelik sözleşmesini okuması ve üyelik işlemlerini başlatması ile kurulmuştur. ÜYE'ye ait bilgilerin sisteme işlenmesinden sonra, bisiklet kiralama sistemi aktive olacaktır. Üye Sözleşmesini okuyup onaylamakla ÜYE, açık rızasıyla, UniBike tarafından işlenen ve taraflar arasındaki hukuki ilişkiye istinaden paylaşılan üyelik esnasında girilen bilgilerin ve konum bilgilerinin, ÜYE’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ÜYE’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olmaktadır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ÜYE, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Mobil Uygulamadaki cüzdanına yüklediği bedeli, yükleme tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade talep edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler UniBike’a ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde UniBike’a, mevzuat hükümlerine ve Websitesi'ndeki ve Mobil Uygulama içindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

MADDE  – 6 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler), b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde, c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde, d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde, e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde, f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde, g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde, ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar, ÜYE’nin kendi isteği doğrultusunda ya da ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışının anlaşılması sonucunda, ÜYE’lik kaydının UniBike tarafından silineceğinde, kalan borçların sözleşmeye uygun biçimde tahsil edileceğinde ve sözleşmenin tek taraflı feshedileceğinde mutabıktır.

Öte yandan ÜYE, UniBike üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, Menü’deki “Üyelikten Ayrıl” başlığına basarak sonlandırabilir.

MADDE 8- AKILLI BİSİKLET ÜYELİK ŞARTI

ÜYE reşit (yetişkin) ve bisiklet kullanacak fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olmalıdır; aksi durumda bu sözleşme kurulmamış sayılır. Bu sözleşmeyi imzalayan ÜYE’nin trafik kurallarını ve bisiklet sürmeyi bildiği varsayılır. ÜYE’nin bu hükme aykırı davrandığının sonradan anlaşılması hâlinde, 4’ncü madde uygulanır. Kask, dizlik, eldiven gibi koruyucu aksesuarların kullanılması tavsiye edilmekle birlikte ÜYE’nin inisiyatifine ve sorumluluğuna bırakılmıştır. Koruyucu aksesuarların kullanılmaması sonucu meydana gelen kaza ve zarardan ÜYE sorumludur.

MADDE 9- AKILLI BİSİKLET ÜYE HAKLARI VE HAK DEVRİ

UniBike ile ÜYE arasında yapılan sözleşme, dakikalar ile ölçülecek limitler dâhilinde bisiklet kullanım hakkı sağlar. Bisiklet kilidi açılınca minimum 5 dakika kullanılmış sayılır. ÜYE, alacağı hizmetin hükümlerini, şartlarını öğrenmek ya da çeşitli isteklerini iletebilmek için www.UniBike.com.tr adresinden ve/veya UniBike Mobil Uygulama üzerinden irtibata geçebilir. UniBike olabilecek en kısa sürede soruları ve talepleri işleme koyacak ve cevaplayacaktır.

UniBike, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini ÜYE’ye bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda ve herhangi bir kişiye devredebilir.

MADDE 10- TESLİMAT VE İADE

Bisikletler tüm trafik mevzuatı, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun olup bisikletlerde beyaz ışık veren ve 20 metreyi aydınlatabilen bir far, arkasında kırmızı ışık veren lamba veya yüzeyi en az 10 cm² olan kırmızı yansıtıcı bulunmaktadır. Bisikletler, UniBike tarafından kullanıma hazır olarak ÜYE’ye sunulacaktır. ÜYE, sorunlu olarak gördüğü bisiklete binmeme hakkına sahiptir. Eğer ÜYE’nin aldığı bisiklet kullanım için uygun durumda değil ise ÜYE, UniBike Mobil Uygulama üzerinden durumu UniBike’a rapor eder. ÜYE, bisikletin kilidini açmadan önce, kullanıma uygun olup olmadığını, koltuk yüksekliğinin uygunluğunu ve son olarak da genel kullanıma uygunluğunu kontrol edecektir. Kullanıma uygun olmayan bisikleti kullanan ÜYE, arıza ile ilgili meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan sorumludur.

ÜYE,  sürüşünü tamamladıktan sonra belirlenen alanın (üniversite kampüsü vb) içerisinde yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkilemeyecek şekilde park ederek, kilidini kapatmakla ve bir sonraki kullanıcının herhangi bir sorunla karşılaşmadan aynı bisikleti kiralayabilecek vaziyette bırakmakla bisikleti iade etmiş sayılır ve bisikletle ilgili sorumluluğu biter.

MADDE 11- AKILLI BİSİKLET ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. ÜYE, bisikletleri bizzat kendisi kullanacağını, bisiklete başka bir şahsı bindirmeyeceğini, üçüncü kişiye kullandırmayacağını, azami özenle kullanacağını; sisteme, kendine, çevreye, 3. kişilere, evcil veya sokak hayvanlarına, bisikletlere hasar vermeyeceğini, bisikletle diğer araçlar izlenirken, manevra yapılırken, geçilirken karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunmayacağını, tüm trafik kurallarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. ÜYE, bisikletin etkilendiği herhangi bir arıza ya da kazada, yer ve durum bilgilerini gecikmeksizin UniBike Müşteri Hizmetlerine bildirmek sorumluluğundadır. ÜYE, bisikleti açıp geri bırakana kadar geçen sürede, bisikletlerin doğru şekilde korunması, bakılması ve güvende olmasından, ön taraftaki sepette 15 Kg’dan ağır eşya taşımamasından sorumludur. Kullanımdan sonra bisikleti kilitlediğinden emin olarak bırakmak zorundadır.

 3. ÜYE’nin akıllı cep telefonununu kaybetmesi halinde kredi kartı bilgilerine üçüncü şahıslar ulaşamaz. Ancak UniBike’a bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesini talep etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece UniBike ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan UniBike sorumlu tutulamaz.

 4. UniBike, bu sözleşmeye konu bisikleti, kararlaştırılan maksatlar için kullanılacağı şartı ile ÜYE’ye teslim etmiştir. Kampüs dışına çıkarılma izni Mobil Uygulama üzerinden üyelere duyurulur. Kampüs dışına çıkarılmasına izin verilen bisiklet ÜYE tarafından sağlam şekilde alındığı kampüse 24 saat içerisinde geri getirilmek zorundadır. Bisikletin uygunsuz yere ve uygunsuz şekilde park edilişinden, suç sayılabilecek şekilde ve yasaklanmış şekil veya işlerde kullanılmasından dolayı oluşacak her türlü hukuki, idari ve mali yaptırımlardan ÜYE sorumludur. Böyle bir durumdan UniBike sorumlu tutulamaz.

 5. ÜYE, bisikletleri bisiklet yollarında ya da önerilen güzergahlarda kullanmak sorumluluğundadır.

 6. Bisikletin ÜYE’de olduğu süre içerisinde (ileride çıkacak da olsa) gerek bisiklete, gerek ÜYE’ye ve gerekse 3. şahıslara verilen zararlardan dolayı tüm maddi ve manevi tazminat sorumlulukları ÜYE’ye aittir. ÜYE bisikleti kullandıktan sonra belirlenen park alanına park etmezse üyeliğinin iptal edilebileceğini peşinen kabul etmiştir.

 7. Bisikletin kullanımından doğan her türlü idari yaptırımın muhatabı ÜYE’dir.

 8. UniBike bisikleti tüm fonksiyonları çalışır vaziyette ÜYE’ye teslim etmiştir. ÜYE kullanıma başladıktan itibaren bisikletin en iyi şekilde korunması için gereken tüm önlemleri alacak; kötü ve kurallara uygun olmayan kullanımlardan dolayı bisiklette meydan gelebilecek her türlü arıza ve onarım giderleri ÜYE’ye ait olacaktır.

 9. Bisikletin kilidini açık unutan ÜYE, bisikletin başka biri tarafından kullanılmasından ve sonuçlarından sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 10. Kask ve benzeri koruma malzemeleri temini ÜYE’nin sorumluluğundadır.

 11. ÜYE, kredi kartı ile ödemeyi seçtiyse ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla Turk Elektronik Para A.Ş.’ye aktarılmasına ve Turk Elektronik Para A.Ş. tarafından https://turkpara.com.tr/gizlilik-politikamiz.aspx adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

MADDE 12- ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

 1. UniBike kullanım ve işlem bedellerinin ücretlendirilmesi ve değiştirilmesi haklarına sahiptir. E-fatura, ÜYE’nin sisteme girdiği e-posta adresine gönderilir. E-posta adresini ve T.C. kimlik bilgisini UniBike sistemine girmeyen veya güncellemeyen ÜYE’ye fatura gönderilemeyecektir. ÜYE bu hükmü peşinen beyan ve kabul etmiştir.

 2. ÜYE’nin kredi kartı bilgileri UniBike tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı TurkPara tarafından sağlanmaktadır.

 3. ÜYE ile ödeme esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, UniBike, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ÜYE’den talep edebilir. ÜYE’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede üyelik dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise UniBike, üyeliği iptal etme hakkını haizdir.

 4. ÜYE, harita üzerinden istediği bisikleti mevcut tarifesinin yarısı tutarında bedel ile isteği süre kadar rezerve edebilir. Rezervasyon iptallerinde ücret iadesi yapılmaz.

 5. ÜYE tarafından kullanılan bisikletin sisteme iade edilmemesi durumunda ÜYE’nin UniBike’a ödemesi gereken tutar 1800 TL’dir. Bu tutarın 1 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. UniBike, 1 ay sonunda geciken her ay için bu tutara yüzde 10 gecikme ceza bedeli ekleme hakkına sahiptir.

 6. UniBike işbu kuralları, kampanya ve tarifeleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup ÜYE bunu gayri kabili rücu kabul eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 7. Kurallarda ve tarifelerde herhangi bir değişiklik olması, kampanya ve indirim olması durumunda UniBike bu durumu www.UniBike.com.tr adresinde yayınlar.

MADDE  13  - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ÜYE’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ÜYE’den talep edebilir ve her koşulda ÜYE’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ÜYE'nin borcu gecikmeli ifasından dolayı UniBike’ın uğradığı zarar ve ziyandan ÜYE sorumlu olacaktır.

MADDE 14- GİZLİLİK

Taraflar, sahip oldukları bilgileri (kişisel/kurumsal) gizli tutmakla sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler kesinlikle 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

UniBike’ın, ÜYE tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ÜYE’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle UniBike’ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

ÜYE’ye ait veriler ve bilgiler UniBike’ın güvenli sunucularında saklanmaktadır. Sunucuların bir kısmı Türkiye dışında bulunmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin onaylanmasıyla beraber ÜYE, verilerinin Türkiye dışındaki sunucularda bulundurulmasına açık izin vermiş sayılır. Uygulamaya ÜYE belirlemiş olduğu şifre ile erişebilir ve şifreler UniBike sisteminde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Ancak verilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. UniBike, verileri korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktadır, fakat veri aktarım sırasında ÜYE’nin internet bağlantısına yapılan saldırıların riski ÜYE’nin üzerindedir. ÜYE ile ilgili tüm verilerin sunuculara ulaştıktan sonra korunması konusunda her türlü güvenlik önlemi UniBike tarafından alınır.

MADDE 15- TEBLİGAT ADRESİ

ÜYE’nin beyan ettiği e-posta adresine yapılacak tebligatlarla, ÜYE’nin sisteme kaydettiği cep telefonu numarasına gönderilen SMS geçerli tebligat hükmündedir. Adreste bir değişiklik olması halinde ÜYE kişisel bilgilerini sistemde güncellemekle yükümlüdür. Bunun yapılmaması halinde eski adrese yapılan tebligat kanunen geçerli sonuçlar doğurur.

UniBike’ın adresi www.unibike.com.tr sitesinde yer alan adres olup, değişikliği web sitede yapılmaması durumunda UniBike’ın eski adresi tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

MADDE 16- MÜCBİR SEBEPLER

Yasalarda belirtilmiş olan mücbir sebepler dâhilinde yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler geçerlidir.

MADDE 17- FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “UniBike’ın telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) UniBike’a aittir. ÜYE, UniBike Hizmetleri’ni, UniBike bilgilerini ve UniBike’ın telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. ÜYE UniBike’ın izni olmaksızın, UniBike’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

UniBike’ın; UniBike Hizmetleri, UniBike bilgileri, UniBike telif haklarına tabi çalışmaları, UniBike ticari markaları, UniBike ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

MADDE 18- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, ÜYE’nin Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Üye; 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, üyeliğin içerdiği hak ve avantajları, ücret gibi tüm ön bilgileri almış olduğunu ve genel olarak cayma hakkı, teslimat konularında bilgi sahibi olduğunu ve üyeliğe ilişkin sözleşmeyi onaylamakla ödeme yükümlülüğü altına girecek olduğunu, bu ön bilgileri ve kiralamayı elektronik ortamda teyit ettiğini; Ön Bilgilendirme Formu’nu ve işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, Ön Bilgilendirme’nun ayrılmaz parçası niteliğindeki işbu Sözleşme’yi kabul etmiş bulunduğunu teyit etmiş olduğu Ön Bilgilendirme Formu ve UniBike tarafından düzenlenen faturanın işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 19 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ÜYE, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda UniBike'ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 20 - YÜRÜRLÜK

20 (yirmi) madde ve ilgili bentlerinden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ÜYE tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

bottom of page