top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizin UniBike tarafından toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesinde çerçeve nitelikteki işbu Gizlilik Politikası uygulanır.


Gizliliğe Yaklaşımımız

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenecektir.
Kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafımıza ait ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir.

Hakkınızda hangi kişisel verileri hangi yollarla topluyoruz?

UniBike Mobil uygulama aracılığı ile sağlamış olduğunuz aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız:

 • Adınız ve soyadınız, cep telefonunuz, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz gibi temel kişisel bilgiler;

 • Ödeme ve kredi kartı bilgileriniz;

 • Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi

 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri

 • Pazarlama ve iletişim tercihleriniz.

Size Ait Verileri Hangi Amaçlarla Topluyoruz?


UniBike, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydının gerçekleştirilebilmesi ve UniBike hizmetlerinin sağlanması amacı ile kullanılacaktır. UniBike ayrıca bahsi geçen kişisel verileri, sağladığı hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bu kapsamda Üyelere gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve sağladığı hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel bilgiler Üye ile temas kurmak veya mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi amacıyla kullanılabileceği gibi, UniBike raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, Üyenin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Üyenin ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler UniBike ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Üye ile iletişime geçilebilecektir.


UniBike ayrıca, Kanun'un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde verileri Üyelerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Üyelerin bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumların bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • "UniBike Kullanıcı Sözleşmesi" de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Üyenin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Üyelerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, UniBike meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Kişisel Verilere Erişim


Üyeler, 6698 sayılı Kanun'un 11. Maddesi kapsamında UniBike başvurarak kendileriyle ilgili;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Üyeler, yukarıda belirtilen taleplerini UniBike Bilgi Teknolojileri ve Bisiklet Paylaşım Sistemleri A.Ş. Trump Towers, Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12, Kule: 2, Kat: 18, Şişli 34387 İstanbul adresine yazılı olarak iletebilecektir. UniBike, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun'un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.


Üye, "Politika"ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Üyenin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde UniBike’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi


UniBike, Üyeler tarafından sağlanan kişisel verileri, Üyelerin UniBike’ın hizmetlerinden faydalandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, UniBike, Üye ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Gizlilik Politikası’nda Değişiklik Yapılması


Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır.
 

bottom of page